Βασικά σημεία καταστατικού Συνεταιριστικής Κοινότητας Αυτάρκειας Από Κοινού

Τι είναι ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ;

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ του συνεταιρισμού, εφ εξής καλούμενη “ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” ορίζομε την ένωση των συνεταίρων, των επιτίμων μελών, των παραγωγών, των εθελοντών και των χρηστών.

Τι είναι ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ;

ΜΙΚΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - εις το εξής καλούμενοι ως “ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ”- είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. ομάδες ή συλλογικότητες παραγωγών) που ασχολείται με μικρής κλίμακας παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, ακόμα και οικιακής κλίμακας (π.χ. καλλιεργητές ή αγρότες εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας, όπως βιολογική ή φυσική καλλιέργεια, και γενικότερα οικολογική καλλιέργεια, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, μεταποιητές προϊόντων, κλπ). Αλλά και όποιος ασχολείται με παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών με την ευρύτερη έννοια της παραγωγικής δημιουργίας, όπως τέχνης, εκπαίδευσης, χειροτεχνίας και γενικότερα παραδοσιακών πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών.

Βασικό κριτήριο για τους παραγωγούς είναι η ευαισθητοποίηση τους ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρησιμοποίηση φυσικών μεθόδων καλλιέργειας, αγροτικών προϊόντων χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα (όπως φυσική καλλιέργεια, διαρκής καλλιέργεια κλπ.), την ανάκτηση και διατήρηση φυσικών ποικιλιών ζωής, τη διατήρηση παραδοσιακών τεχνών, τη χρησιμοποίηση καθαρών, φυσικών πρώτων υλών στην παραγωγή τροφίμων και τη δημιουργία και διάδοση μιας κοινωνίας της αυτάρκειας, της απλότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της κοινωνικής ευπροσηγορίας, του δώρου και της φιλοξενίας και όχι της εκμετάλλευσης συνανθρώπων και φύσης.

Ο ίδιος ο συνεταιρισμός είναι ένας ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ.

Οι σχέσεις Συνεταιρισμού και ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ δε θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Τι είναι ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ;

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το όποιο χρησιμοποιεί (αγοράζει, εκμεταλλεύεται, κάνει χρήση κλπ.) τα προϊόντα του συνεταιρισμού και των παραγωγών, με τους οποίους συναλλάσσεται ο συνεταιρισμός απευθείας ή εμμέσως.

Τι είναι ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ;

Ως ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ θεωρούνται άτομα ,συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, γνωστά για τη σοβαρότητα, τον ηθικό χαρακτήρα τους και τη γενικότερη στάση τους, καταξιωμένα με την δράση τους και την συνεισφορά τους σε ζητήματα που άπτονται των στόχων και των σκοπών του συνεταιρισμού κι έχουν αντίστοιχη εμπειρία.

Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωτικό να κατέχουν μερίδα του συνεταιρισμού και να ανήκουν στη δύναμη των συνεταίρων και η συμμέτοχη τους έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Θα παίζουν επίσης σοβαρό ρολό σε αποφάσεις όπου υπάρχει δυσκολία συμφωνίας των εταίρων.

Τι είναι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ;

Ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ονομάζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το όποιο διακατέχεται από τη φιλοσοφία του συνεταιρισμού ή που επιθυμεί να τη γνωρίσει στην πράξη και συμμετέχει ενεργά, χωρίς μισθό, στις δράσεις της κοινότητας του συνεταιρισμού. Εφόσον ο εθελοντής προέρχεται από μέρος μακριά από τον χώρο της εθελοντικής του εργασίας η κοινότητα του συνεταιρισμού θα του προσφέρει φιλοξενία (δυνατότητα διαμονής και διατροφής) για το χρονικό διάστημα της συνεισφοράς του.

Κύλιση στην κορυφή